תקנון ותנאי שימוש באתר מייה אינספיריישן

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מייה אינספריישן שכתובתו https://www.miainspiration.com/ (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת מג'יק שיווק מתנות בע"מ ח.פ 512352279 (להלן: "החברה") אשר משמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג החנות האינטרנטית של החברה המשמש למכירת ביגוד, הנעלה, תיקים, תכשיטי אופנה ואביזרים נלווים (להלן: "המוצרים") לרכוש כרטיסי מתנה (גיפט כארד) אותם תציע החברה למכירה באמצעות האתר מעת לעת וכן לתקשר מול החברה בנושאים שונים.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע לתקנון להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. 

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה, כאשר ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל שלב שהוא מבקש שהחברה לא תשלח לו דיוורים נוספים, מעבר לחובות שחלות עליה על פי דין. 

בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהיה רשאי להירשם לקבלת דיוורים רשמיים מהאתר, ובין היתר גם דברי פרסומת כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "דיוור"). באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדוא"ל info@miainspiration.com או תחת ה"חשבון שלי" בחשבון הלקוח באתר, לפי בחירתו. למען הסר ספק, גם לאחר שביקש הלקוח להסיר עצמו מרשימת התפוצה, החברה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה, תזכורת אודות תהליכי קנייה שהחלו אך לא הסתיימו, וכיו"ב), בהתאם לדין החל. 

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת לגבי כל מבצע ו/או הטבה ספציפיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. 

מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל, אלא אם כן צויין אחרת בתנאי כל מבצע או קופון. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

הטבת יום הולדת – לכל לקוח שיצטרף לנאמנות מייה (כהגדרתה בסעיף ‎3 להלן) תינתן הטבת יום הולדת בחודש יום ההולדת של אותו הלקוח על פי המידע שמסר בטופס ההצטרפות. הטבת יום ההולדת תזכה בשובר על סך 50 ₪ (להלן: "השובר") למימוש בחנויות הרשת בלבד, שישלח ללקוח הן במסרון טלפוני והן בדוא"ל בתחילת חודש יום ההולדת (להלן: "הטבת יום הולדת").

תוקף הטבת יום ההולדת הוא לחודש יום ההולדת בלבד והינה חד פעמית ומותנית בהצגת תעודת זהות, ורק במסגרת תקופה זו יהא הלקוח זכאי לממש את הטבת יום ההולדת לדוגמא: אם הלקוח נולד במהלך חודש מרץ. בתחילת חודש מרץ ישלח ללקוח השובר לכתובת הדוא"ל באמצעותה נרשם לנאמנות מייה, והלקוח יוכל לנצלו עד ליום האחרון באותו חודש.

כדי להיות זכאי להטבת יום ההולדת, בעת ההרשמה לאתר יש לאשר קבלת תכנים שוטפים מהחברה, על מנת שהחברה תוכל לשלוח ללקוח את הטבת יום ההולדת בדוא"ל כאמור בסעיף ‎3 להלן. למען הסר ספק, לקוח שביקש שלא לקבל פרסומות ודוא"ל שיווקי מאת החברה, לא יהיה זכאי לקבל את הטבת יום ההולדת. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) - מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

החברה רשאית שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר ו/או למנוע רכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים בכל מקרה בו: (א) התנהגות הלקוח אינה הולמת; או (ב) התנהגות הלקוח אינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוח לחברה; (ג) הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (ד) הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ה) אם ישנו חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (ז) אם כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח ועמו הוא מבקש לשלם תמורה בגין עסקה באתר, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ח) אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.

במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות הלקוח לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

נאמנות מייה אינספריישן

מועדון הלקוחות "נאמנות מייה אינספריישן" (להלן: "נאמנות מייה") מנוהל ע"י החברה.

ההרשמה לנאמנות מייה תבוצע, בין היתר, דרך האתר.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל נאמנות מייה.

לקוח המצטרף לנאמנות מייה מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו והטבותיו ומתחייב לפעול על  פיו.

חברות בנאמנות מייה הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן או עד להודעתו בכתב של החבר לחברה אודות רצונו לצאת מנאמנות מייה ו/או לאחר שהחבר הפר את התקנון. 

הזכות למימוש הטבות נאמנות מייה מותנית בחברות בנאמנות מייה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

נאמן מייה יהא כל אדם בגיר המחזיק תעודת זהות אשר ביקש להצטרף לנאמנות מייה, מילא טופס הצטרפות לנאמנות מייה (כמפורט בסעיף ‎3.12 להלן) ועמד במכלול תנאי נאמנות מייה שבתקנון זה. מבקשים להתקבל לחברות בנאמנות מייה אשר גילם מתחת ל-18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולהמציא לחברה את אישורם בכתב מהוריהם ו/או מאפוטרופוסם לביצוע כל פעילות מכל סוג במסגרת נאמנות מייה.

החברה זכאית להפסיק בכל עת את פעילות נאמנות מייה בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על ידה. 

החברה זכאית לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר בנאמנות מייה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

חבר המעוניין לבטל חברותו בנאמנות מייה יגיע לשם כך לאחת החנויות ברשת ויודיע באותה חנות ו/או יודיע בכתב על כך למשרדי החברה.

החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תוקף החברות בנאמנות מייה ולגבות דמי חבר בקשר עם ההצטרפות לנאמנות מייה וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם או לבטלם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ההצטרפות כחבר בנאמנות מייה מותנית, במילוי טופס בקשת הצטרפות לנאמנות מייה הכולל, בין היתר, את הפרטים המפורטים להלן: שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני חתימה, תאריך, והסכמה לקבלת דיוור על ידי החברה, ובין היתר דברי פרסומת כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, דרך מסרונים בטלפון הנייד ו/או דרך הדואר האלקטרוני. 

האחריות על מילוי פרטי ההצטרפות ונכונותם הינה על החבר בלבד המתחייב למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות בשל פרטים שגויים. מסירת פרט או יותר שגוי תהווה עילה שלא לקבל את הלקוח כחבר בנאמנות מייה. הנתונים האישיים בטופס ההצטרפות ישמשו את החברה  לצורך פנייה ללקוח ולתפעול שוטף של נאמנות מייה.

מובהר כי מילוי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו ניתנת הסכמה לקבלת דיוור, מהווה הסכמה לאפשר לחברה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. 

חברות בנאמנות מייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ו/או עבור אחרים, כך גם ההטבות. רק נאמן מייה, בעצמו, רשאי לעשות בחברות בנאמנות מייה ובהטבות המוקנות מכוחו.

החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר בנאמנות מייה ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות שלילת זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין.

החברות בנאמנות מייה מקנה הטבות בחנויות החברה ובאתר האינטרנט של החברה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הטבה הניתנות לחברות נאמנות מייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט, סליפ קופה ובכל דרכי התקשורת האפשריים.

עם ההצטרפות לנאמנות מייה מקבל החבר על עצמו את התקנון המחייב בין הצדדים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו שיהא מצוי במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה הוא יהיה הנוסח המחייב של התקנון.

 במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בהטבות נאמנות מייה במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר בנאמנות מייה. 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי מדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

רכישת מוצרים

החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות. 

רכישת מוצרים באמצעות האתר תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת. 

החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

לאחר  בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח למלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, רחוב, מספר בית, דירה, ישוב, מיקוד, מספר טלפון, קומה, כניסה ולאחר מכן הלקוח יועבר לחלון בו נדרש להזין את דרך התשלום ואת פרטי אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף ‎4.6 להלן וזאת על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. לצורך  המשלוח, יידרש הלקוח לבחור חלון זמן לביצועו מבין האפשרויות שיוצגו באתר. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. למען הסר ספק, אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח.

בנוסף למידע האמור בסעיף ‎4.5 לעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיס אשראי/ ספק שירותי תשלום מקוון.

לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים ‎4.5 - ‎4.6 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" (להלן: "ביצוע ההזמנה"). המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה או אצל ספק שירותי התשלום המקוון. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, יקבל הלקוח הודעה מתאימה בדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף ‎4.9 להלן.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. 

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה לאתר) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

בתשלום באמצעות חשבון PayPal (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal / ספק תשלום מקוון אחר במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal / ספק תשלום מקוון אחר, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק  לאחר קבלת אישור מ-PayPal / ספק תשלום מקוון אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.

לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מספק שירותי התשלום המקוון בגין ההזמנה, והחברה וידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה"). 

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

יובהר, כי הלקוח יוכל לשנות את אופן המשלוח וכן את הכתובת למשלוח בתוך שעה מרגע ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות – בין הימים א'- ה', בין השעות 9:00-15:00 בטלפון 08-9380937.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

* ימי עסקים - ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

* ימי עסקים יספרו החל ממועד משלוח אישור ההזמנה.

תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

החברה רשאית להציע באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, בכפוף להוראות הדין החל.

החברה רשאית לקיים מכירות סוף עונה באתר. 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").

סכום דמי המשלוח יופיע במסגרת תהליך ההזמנה וייגבה במסגרת  ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. 

בכפוף לאמור בסעיף ‎9.8 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שליחויות או באמצעות איסוף עצמי מנקודת איסוף ECO POST, במסגרת זמן האספקה שהובטח במעמד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח באתר.

משלוח עד הבית באמצעות שליחים יבוצע בתיאום מראש, בתוך 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת ויישובים ברמת הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים, אך בכל מקרה יום אספקת הסחורה לא יהיה מעבר ל-14 ימי עסקים מיום משלוח אישור ההזמנה.  

יובהר, כי החברה לא תספק הזמנות לכתובות הנמצאות מעבר לקו הירוק.

החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף ‎5.3 לעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 14 ימי עסקים. 

לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח. 

יובהר, כי חלוקת החבילות באמצעות חברת השליחויות תתבצע בין השעות 8:00-20:00 בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, ועל כן על מנת לייעל את הליך המשלוח מומלץ להזין באתר כתובת למשלוח בה הלקוח נמצא במשך רוב שעות היום. 

כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אולם יודגש כי מטעמי נוחות, היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח להזמנות עתידיות. באחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהלקוח יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה. 

שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים: 

בטלפון:  08-9380937. בימים א'- ה', בין השעות 10:00-15:00.

בדואר אלקטרוני: info@miainspiration.com;

בפקס: 08-9380936 (יש לציין שהפנייה נעשית עבור שירות הלקוחות)

ביטולים והחלפות מוצרים

לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

בכתב
בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎7.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎7.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה.
הודעת הביטול"), ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים הבאות:

ההחזר הכספי

למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎7.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו. 

מוצר פגום

ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 

החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 

לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה.

למען הסר ספק, לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות באמצעות שוברי/כרטיסי מתנה.

מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

רכישת כרטיסי מתנה ושוברי BUYME דרך אתר החברה 

ניתן לרכוש באתר כרטיס מתנה (להלן: "כרטיס מתנה")  או שוברי BUYME (להלן: "שוברי BUYME") הניתנים למימוש בעת רכישת מוצרי החברה בחנויות החברה בלבד. יובהר, כי ברכישת שוברי BUYME יחולו התנאים החלים על שוברי BUYME כפי שהם מופעים באתר BUYME ובחוק הגנת הצרכן.  לאחר בחירה ברכישת כרטיס המתנה, וכחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח למלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה") כאמור בסעיף ‎4.5 לעיל וכן את סכום כרטיס המתנה (לבחירה בין סכום של 150 ₪ או 300 ₪). בנוסף, על הלקוח למלא, במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה, את הכתובת אליה הוא מעוניין שיגיע כרטיס המתנה (להלן ובהתאמה: "הכתבות למשלוח הכרטיס" ו-"הזמנת כרטיס המתנה").

או

אישור הזמנת כרטיס המתנה"

לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס המתנה, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הצבור בו.

אדם עם מוגבלות אזרח ותיק עולה חדש

בוטלה עסקה על ידי מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת כרטיס המתנה או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו מזמין את התמורה ששילם בגין כרטיס המתנה, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול היה וכרטיס המתנה נוצל, במלואו או בחלקו. עם ביטול העסקה כדין ובהתאם להוראות תקנון זה, יבוטל כרטיס המתנה ולא ניתן יהיה לממשו בחנויות החברה.

חוק הגנת הצרכן

מזמין שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיס מתנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו מזמין להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת כרטיס המתנה או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו מזמין את התמורה ששילם בגין כרטיס המתנה, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם, אי התאמה בין כרטיס המתנה לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת כרטיס המתנה במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המזמין בקשר עם העסקה.

(א) בעל פה – בטלפון (שפרטיו מפורטים בסעיף ‎6 לעיל);

(ב) בחנויות החברה;

(ג) בדוא"ל: info@miainspiration.com

אחריות

בכפוף למגבלות האחריות החלות על פי דין, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם לכל משתמש באתר ו/או מזמין כרטיס מתנה ו/או מקבל כרטיס מתנה ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או הזמנה ורכישה של כרטיס מתנה באתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזנת פרטים לא נכונים של מקבל המתנה, או בגין או מעשים או מחדלים של כל משתמש באתר ו/או מזמין כרטיס מתנה ו/או מקבל כרטיס מתנה ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי כלשהו.

אחריות ושירות

בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר, או בגין מעשים או מחדלים של הלקוח ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרדת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא ללקוח כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 

על אף האמור בסעיף ‎5.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎6 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.

כמו כן, ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל הלקוח, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים מקשורים אלו יתבקש הלקוח להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקשורים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים מקשורים אלו, כמו גם כל פעולה שיבצע הלקוח בקשר אליהם, הינן באחריותם של הלקוחות ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו. למען הסר ספק, החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. 

החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות, והחברה תטפל  בפנייה מוקדם ככל שניתן.

מובהר כי שירות לקוחות החברה יינתן ללקוחות שרכשו מוצרים באתר בלבד. ובכל מקרה לא יינתן שירות כלשהו (לרבות החלפות ו/או החזרות וכיוצ"ב) למוצרים שנרכשו מחוץ לאתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על התכנים באתר, הנתונים באתר, תיאור ועיצוב הגרפי של אתר החברה ועיצוב המוצרים, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק חיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד היעד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, עיצוב בגדים ומוצרים, תמונות הבגדים והמוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה המפורשת לכך בכתב ומראש.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה שבאתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

השםbasic by mia  והשם Mia Inspiration, הינם סימני המסחר של החברה הרשומים ברשם הפטנטים והם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. יובהר, כי גם סימני מסחר אחרים של החברה (בין אם רשומים במרשם ובין אם לאו) הינם רכושה של החברה בלבד.

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד. 

אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל. 

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) , גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים

שמירה על סודיות הנתונים 

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.  

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת hyp, חברת סליקת כרטיסי אשראי  לצורך בדיקת ואבטחת המידע. באמצעות hyp הפרטים האישיים של המשתמשים נותרים מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר לאורך כל תהליך החיוב hyp עומדת בתקן PCI Level 1.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת החברה ו/או האתר המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה ו/או  אצל מי מספקיה.

תנאים נוספים

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

מועד עריכה אחרון: 19.05.2024