1.  ביטולים והחלפות מוצרים

1.1.  לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

1.2.   ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

1.2.1.   מיד לאחר סיום ההזמנה באתר ועד שעה לאחר סיום ההזמנה באתר יוכל הלקוח ובמידה ושעה לאחר סיום ההזמנה עדיין בגדר שעות פעילות החברה, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה בשירות הלקוחות הטלפוני של החברה וזאת מבלי שיתבצע חיוב באמצעי התשלום איתו בחר הלקוח לשלם. במידה ושרות הלקוחות הטלפוני אינו פעיל על הלקוח לפנות במייל תוך שעה מהרגע שבו בוצעה ההזמנה בציון מספר העסקה והבקשה לביטול ההזמנה ושירות הלקוחות של החברה יענה לבקשה בשעות פעילות שירות הלקוחות ביום העסקים הבא.

1.2.2.   כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה או בחנויות החברה כאמור בסעיף ‎6 לעיל. יובהר, כי העסקה תבוטל  רק לאחר קבלת אישור על ביטול העסקה משרות הלקוחות.

1.2.3.  בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎7.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎7.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה.

1.3.    ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

1.3.1.   סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎6 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

1.3.2.  בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎7.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה (להלן: "הודעת הביטול"), ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים הבאות:

1.3.2.1.     הגעה ומסירה לחנויות החברה, בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות.

1.3.2.2.   בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 20₪.

1.3.3.  בכפוף לאמור בסעיף ‎‎7.3.2 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎‎7.3.2 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

1.3.4.    ההחזר, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה הרכישה, הכל- בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה. על אף האמור לעיל, לקוח אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, PayPal), אלא אם בחר באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי (להלן: "ההחזר הכספי").

1.3.5.    למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎7.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

1.4.    ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם, אי התאמה לפרטים המופיעים באתר, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה:

1.4.1.    על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, לאחר המועד הקבוע לאספקת המוצר או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר (להלן: "מוצר פגום"), על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה כאמור בסעיף ‎6 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

1.4.2.   במקרה בו הלקוח מבקש להחליף את המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

1.4.2.1.     ללקוח ישלח מוצר תקין בתואם את הזמנתו ללא חיוב ועלות המשלוח תחול על החברה.

1.4.2.2.   ככל מלאי המוצר המבוקש להחלפה אינו זמין במלאי החברה, יזוכה הלקוח בחיוב הכספי בגין אותו מוצר.

1.4.2.3.     בפני הלקוח תעמוד האפשרות להחליף את המוצר הפגום בחנויות הרשת על פי מדיניות ההחלפה של החברה.

1.4.2.4.    יובהר, כי בכל מקרה בו יבקש הלקוח להחליף את המוצר הפגום כאמור בסעיף ‎7.4.2 יהיה עליו להחזיר את המוצר הפגום לחברה במצב בו הוא קיבל אותו.

1.4.3.  במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

1.4.3.1.   ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

1.4.3.2.  הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף‎‎7.4.3.1  לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

1.4.3.3.  ההחזר הכספי יבוצע כאמור בסעיף ‎7.3.4 לעיל.

1.4.4.  ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

1.5. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם

1.5.1.  לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎7.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון:  08-9380937 בימים א'- ה', בין השעות 8:00-16:00.

החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

1.5.2.    החלפת המוצרים תתאפשר באחת מהאפשרויות הבאות:

1.5.2.1.    הגעה והחלפה בחנויות החברה.

1.5.2.2. בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 20₪.

1.5.3.  מובהר כי החלפת המוצרים בהתאם לסעיפים ‎7.5.2.2 ו-‎7.5.2.1 לעיל, הינה בהתאם למלאי הקיים באתר/ בחנות בהתאמה.

1.6.   ביטול הזמנה ע"י החברה:

1.6.1.  החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.6.1.1.   בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות.

1.6.1.2.    בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

1.6.1.3.   בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.

1.6.1.4.   בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.

1.6.2.  בכל אחד מהמקרים כאמור תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

1.7.   לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה.

1.8. למען הסר ספק, לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות באמצעות שוברי/כרטיסי מתנה.

1.9.  מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

1.10. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

2.   רכישת כרטיסי מתנה ושוברי BUYME דרך אתר החברה

2.1.  ניתן לרכוש באתר כרטיס מתנה (להלן: "כרטיס מתנה")  או שוברי BUYME (להלן: "שוברי BUYME") הניתנים למימוש בעת רכישת מוצרי החברה בחנויות החברה בלבד. יובהר, כי ברכישת שוברי BUYME יחולו התנאים החלים על שוברי BUYME כפי שהם מופעים באתר BUYME ובחוק הגנת הצרכן.  לאחר בחירה ברכישת כרטיס המתנה, וכחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח למלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה") כאמור בסעיף ‎4.5 לעיל וכן את סכום כרטיס המתנה (לבחירה בין סכום של 150 ₪ או 300 ₪). בנוסף, על הלקוח למלא, במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה, את הכתובת אליה הוא מעוניין שיגיע כרטיס המתנה (להלן ובהתאמה: "הכתבות למשלוח הכרטיס" ו-"הזמנת כרטיס המתנה").

2.2.   תשלום, אספקה ותנאי מימוש כרטיס המתנה

2.2.1.   בנוסף למידע האמור בסעיף ‎‎4.5 לעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיס אשראי/ ספק שירותי תשלום מקוון.

2.2.2. הזמנה ורכישה של כרטיס מתנה באתר תתאפשר רק לאחר הזנת פרטי כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, ובכפוף לאישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה והרכישה או לאחר הזנת פרטי אמצעי תשלום מקוון אחר (כגון PayPal) אשר החברה מאפשרת ביצוע תשלום באמצעותו.

2.2.3.    במקרה בו לא אושרה עסקת רכישת כרטיס המתנה ע"י חברות האשראי או, לפי העניין, ספק שירותי התשלום המקוון, יקבל המזמין הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המזמין להסדיר את התשלום באמצעות כרטיס אשראי אחר או באמצעות תשלום על ידי ספק שירותי תשלום מקוון אחר (ובלבד שהחברה מאפשרת ביצוע תשלום באמצעי תשלום מקוון זה). היה ולא אושרה עסקת הרכישה פעם נוספת, תבוטל ההזמנה, והמזמין לא יחויב בתשלום כלשהו, וזאת מבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

2.2.4.  יובהר, כי רישום פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש באמצעי תשלום ללא הרשאה הינו עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש באמצעי תשלום ללא הרשאה עשויים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.

2.2.5.  לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מספק שירותי התשלום המקוון בגין הזמנת כרטיס המתנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע הזמנת כרטיס המתנה (להלן: "אישור הזמנת כרטיס המתנה")

2.2.6.   תוך 5 ימי עסקים לאחר קבלת אישור הזמנת כרטיס המתנה כמפורט לעיל, יישלח כרטיס המתנה לכתובת משלוח השובר, אשר הוזנה על ידי המזמין בעת ההזמנה.  יובהר, כי עלות המשלוח כפופה לבחירת המזמין כאמור בסעיף ‎4.16 ותחול על המזמין. כרטיס המתנה המודפס דינו ככסף מזומן וניתן לממשו בכל אחת מחנויות החברה. יובהר, כי לא ינתן זיכוי כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של כרטיס המתנה. ביצוע הזמנות על ידי מזמין שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הוראה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי לקוח קטין.

2.2.7.     לא ניתן להמיר כרטיס מתנה בכסף מזומן או אשראי.

2.2.8.    לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס המתנה, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הצבור בו.

2.2.9.    תוקפו של כרטיס המתנה יהיה 5 שנים מיום הנפקתו. כרטיס מתנה שלא נוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למקבל המתנה או למזמין המתנה כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד החברה. כמו כן, תוקף כרטיס המתנה לא יוארך לאחר מועד הפקיעה. על רכישת מוצרים בחנויות החברה באמצעות כרטיס המתנה תחולנה הוראות ומדיניות חנויות החברה, בעת הרכישה.

2.3.   ביטול רכישת כרטיס מתנה

2.3.1. ביטול רכישת כרטיס מתנה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.3.2.   הביטול יבוצע כאמור בסעיפים ‎7.2 ו-‎7.3 לעיל, בשינויים המחייבים.

2.3.3.  מזמין שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן ולצורך סעיף זה: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן ולצורך סעיף זה: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן ולצורך סעיף זה: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיס מתנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

2.3.4.   ביקש מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו מזמין להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

2.3.5.   בוטלה עסקה על ידי מזמין שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת כרטיס המתנה או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו מזמין את התמורה ששילם בגין כרטיס המתנה, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

2.3.6.  על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם, אי התאמה בין כרטיס המתנה לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת כרטיס המתנה במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המזמין בקשר עם העסקה.

2.3.7.  יובהר, כי על אף האמור בסעיף ‎8.3.9, זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול היה וכרטיס המתנה נוצל, במלואו או בחלקו. עם ביטול העסקה כדין ובהתאם להוראות תקנון זה, יבוטל כרטיס המתנה ולא ניתן יהיה לממשו בחנויות החברה.

 

 

WhatsApp Chat WhatsApp Chat